เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิด ปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง เรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดเพิ่มเติม

นางนพวรรณ  ว่องประเสริฐ ได้เคยเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเห็ด   ในถุงพลาสติก กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการผลิตเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อวุ้น เชื้อข้าวฟ่าง และถุงก้อนเชื้อเห็ด ได้เข้ามาขอเรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปผลิตเชื้อเห็ดใช้ในฟาร์มเห็ดของตนเอง และ เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อเห็ดที่ไม่ได้คุณภาพภายในฟาร์ม ในวันระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลให้ความรู้เพิ่มเติม

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ด ณ อาคารแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปอาหาร ที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

Read more

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อ

วันที่ 27 มี.ค.63 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อ จากอาจารย์นิชนัน ชูเกิด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อมอบให้กับอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID -19 ) โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯและคณะผู้บริหาร อาจารย์

Read more

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผลิตเจลแอลกอฮอล์

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยแจกให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

Read more

ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯมอบเจลแอลกอฮอล์ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลิตขึ้นมอบให้กับพ.ต.อ.ไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง

วันที่ 27 มี.ค.63 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมอาจารย์ดร.บุรินทร์นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯมอบเจลแอลกอฮอล์ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลิตขึ้นมอบให้กับพ.ต.อ.ไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ใช้ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันCOVID-19 ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นอีกภาระกิจด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและประชาคมรอบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

Read more