กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดทำและดำเนินตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณ

1.กิจกรรมตามพันธกิจของศูนย์ฯ

  • ให้บริการห้องประชุม
  • ให้บริการห้องปฏิบัติการ
  • ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ
  • ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.กิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ศูนย์ได้รับมอบหมาย

  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานจอมบึงมาราธอน
  • กิจกรรมตามวันสำคัญของทางรัฐบาล

3.กิจกรรมตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่ศูนย์ได้รับมอบ

  • ค่ายวิทยาศาสตร์
  • งานต้อนรับบัณฑิต

4.กิจกรรมตามที่ปีงบประมาณที่เขียนของบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย