วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์  และให้คำแนะนำ เผยแพร่บริการด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนในท้องถิ่น