บุคลากร

บุคลากร

อาจารย์นิชชนันท์ ชูเกิด
หัวหน้าศูนย์
นางวันทนา นาคีสินธ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 4
นางสาวกาญจนา สุราภา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศศิธร สายแก้ว
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวดุจดาว น้อยมณี
แม่บ้าน
นางสาวนฤมล อิ่มเอิบ
แม่บ้าน