ที่อยู่หน่วยงานและที่ติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงานและที่ติดต่อ

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 9)
          เบอร์โทรศัพท์ : 032-720536 ต่อ 3331
          อีเมลล์ : csa@mcru.ac.th
          เพจ: ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์