บริการของศูนย์

บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  1. ห้องเรียน
  2. ห้องปฏิบัติการ
  3. ห้องประชุม
  4. เครื่องมือทางด้าน ชีววิทยา เคมี ฟสิกส์
  5. บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้าน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  6. บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การผลิตเห็ดปลอดภัย