ปรัชญา /วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

ปรัชญา

          เลิศล้ำความรู้ เชิดชูวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน

       ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้คำแนะนำ เผยแพร่บริการความรู้ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนในท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

        ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการให้บริการวิชาการ งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและท้องถิ่น

อัตลักษณ์

      ทักษะดี มีจิตวิทยาศาสตร์ เครื่องมือทันสมัย 

เอกลักษณ์

        เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก  

พันธกิจ (Mission)

          (1). เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

          (2). เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นทั้งภายใน และภายนอกด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

          (3). ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ประยุกต์

          (4). ให้คำแนะนำเสนอแนะด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และเกษตรกรในชุมชน

          (5). เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

          (6). เป็นผู้นำทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น

          (7). เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนอย่างมีคุณภาพ

          (8). ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  มีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหน่วยงาน และพร้อมให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่น