อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ

ระหว่างวันที่ 27-28 ณ อาคารแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง