เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิด ปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง เรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดเพิ่มเติม

นางนพวรรณ  ว่องประเสริฐ ได้เคยเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเห็ด   ในถุงพลาสติก กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการผลิตเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อวุ้น เชื้อข้าวฟ่าง และถุงก้อนเชื้อเห็ด ได้เข้ามาขอเรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปผลิตเชื้อเห็ดใช้ในฟาร์มเห็ดของตนเอง และ เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อเห็ดที่ไม่ได้คุณภาพภายในฟาร์ม ในวันระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลให้ความรู้เพิ่มเติม

Read more

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า” ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ด ณ อาคารแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปอาหาร ที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

Read more

อบรมเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาวิชาชีพครู

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องวิเคราะห์โปรตีน วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) วันอาทิตย์ ที่

Read more

หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกเผาเห็ด

บริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่ชุมชน : หลักสูตรส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกเผาเห็ด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64

Read more

หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำเห็ดสวรรค์สมุนไพร

บริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่ชุมชน : หลักสูตรส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำเห็ดสวรรค์สมุนไพร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 64

Read more