ความเป็นมา

ความเป็นมา

          จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2539 เป็นอาคาร  4  ชั้น  ชั้นที่ 1 เป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงาน  ชั้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์  ชั้นที่  3 เป็นห้องปฏิบัติการด้านเคมี  ชั้นที่ 4 เป็นห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยา