เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิด ปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง เรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดเพิ่มเติม

นางนพวรรณ  ว่องประเสริฐ ได้เคยเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเห็ด   ในถุงพลาสติก กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการผลิตเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อวุ้น เชื้อข้าวฟ่าง และถุงก้อนเชื้อเห็ด ได้เข้ามาขอเรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปผลิตเชื้อเห็ดใช้ในฟาร์มเห็ดของตนเอง และ เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อเห็ดที่ไม่ได้คุณภาพภายในฟาร์ม ในวันระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลให้ความรู้เพิ่มเติม (นางสาวศศิธร สายแก้ว และนางสาวกาญจนา สุราภา)