ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า” ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม