ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ด ณ อาคารแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปอาหาร ที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์