บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผลิตเจลแอลกอฮอล์

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยแจกให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย